Египет, пирамиди и древна геометрия


„Целта на смятането не са числата, а вникването в нещата“ – Хеминг

Здравейте, приятели - ентусиасти!

Искам да Ви представя един интересен анализ относно изключително популярните и познати на всички нас числа - Златното сечение в математиката и Константата Пи, мерната единица за дължина в Древен Египет – Kралския кубит, и съвременната най – популярна мярка за дължина – Метъра. Материалът е с особен математически привкус, но мисля да Ви го представя по лек и занимателен начин. Всички факти се фокусират изключително върху древната геометрия, като УНИКАЛНАТА пресечна точка на всичко е Голямата Пирамида в Гиза, Египет, където чрез иновативен поглед към числовите стойности в размерите на елементите от интериора и екстериора й, в комбинация със споменатите по – горе мерки и числа, могат да се ОТКРИЯТ НОВИ и НЕОЧАКВАНИ, КОДИРАНИ архитектурни ПОСЛАНИЯ, които НЕ съм срещал към този момент в публичното пространство. Ще се радвам на всякакви мнения и коментари по тематиката от Ваша страна.

Представяне на Нашите Главни Древни Герои


Златното сечение φ или Фи (известно още като златната пропорция,  златен коефициент или божествена пропорция) е ирационално число в математиката, което изразява отношение на части, за които по-голямата част се отнася към по-малката така, както цялото към по-голямата. То се отбелязва с гръцката буква φ  и има стойност приблизително равна на 1,6180339887....Има различни начини на представяне, като най – популярни са:
 φ = (1 + √5) / 2          и          φ = 2cos (π / 5) = 2cos360
Източник: Уикипедия

π (произнася се ПИ) е математическа константа, която представлява отношението между дължината на дадена окръжност и нейния диаметър и обикновено се използва в математикатафизиката и техниката. Името на гръцката буква π се произнася „пи“. π е познато още като Лудолфово число и като Архимедова константа (да не се бърка с Архимедовото число). Числовата стойност на π, закръглена до 15-ия знак след десетичната запетая, е 3,14159 26535 89793.....


Източник: Уикипедия

Най – известната взаимовръзка между ФИ и ПИ е
1.20 x φ2 = π             или                 6φ2 = 5π

Старият ЕГИПЕТСКИ кралски КУБИТ (meh niswt) е най-ранната заверена стандартна мярка. За измерване на дължината са били използвани кубични пръчки. 

Малко от тези пръчки са оцелели:  две са известни от гробницата на Мая, ковчежникът на фараона на 18-та династия -  Тутанкамон в Саккара; друга е открита в гробницата на Ка (TT8) в Тива. Четиринадесет такива пръчки, включително един двоен лакът, са описани и сравнени от Лепсий през 1865 г. Тези пръчки варират от 523.5 до 529.2 мм (20.61 до 20.83 инча) на дължина и са разделени на седем палми (англ. palm = длан); всяка длан е разделена на четири пръста и пръстите са допълнително подразделени. В МОМЕНТА НЯМА единно мнение за точната дължина на 1 Кубит!
Източник: Wikipedia

Работни Стойности на Всички Герои

За да е удобен и прегледен нашия анализ, се спирам на следните закръглени стойности на нашите основни герои, които са почти на 100 % от цитираните по – горе.
Ø  φ = 1,618  / оригинална стойност - 1,618 0339887… /
Ø  φ2 = 2,618 / оригинална стойност - 2,618 033988588… /
Ø  π = 3,1416 / оригинална стойност - 3,14159 26535... /
Ø  1 Кубит = 52,36 см или 0,5236 метра
Според най – авторитетния египтолог, учен и изследовател Сър Уилям Флиндърс Петри, египетският кралски кубит е 20,62 инча + 0,005 инча или от 52,3621 см до 52,3875 см, а според другите египтолози е 20,62 – 20.63 инча или от 52,3748 см до 52,4002, което ни отвежда до точност между 99,923% и 99,996%, ако приемем за работна стойност 52,36 см дължина.
Още тук има лека странност – стойността на Фи и Фи2 е закръглена до третия знак, а стойността на Пи е закръглена до четвъртия знак БЕЗ ДА ИЗБЯГВАМЕ от МАКСИМАЛНАТА БЛИЗОСТ до по – точните дълги стойности, т.е. самите числа ПОЗВОЛЯВАТ това закръгление и опростяване на анализа.
Добре – Вие може да кажете – за Фи и Пи сме съгласни, но защо стойността на  Кубита да е тази стойност – може да е 52,38 см или 52,39 см или 52,40 см? С оглед цялата информация, тя СУПЕР добре съвпада със стойността на най – големия авторитет в измерванията на древните паметници в Египет - Сър Уилямс Петри, а последващите по – долу пресмятания я заковават като точно тази стойност.
Уникални Триъгълници и Окръжности

И така стигаме до МЕГА взаимовръзката между всички представени древни герои и един съвременен герой – Метъра, чрез две уникални фигури с размери в нашата съвременна десетична система и с метрични стойности, които са по своята същност мост между миналото и настоящето – във вътрешните коридори и камери на най – загадъчния и уникален древен монумент в Египет – Голямата Пирамида в Гиза / или по – известна като Хеопсовата Пирамида /, египетския Кубит се вихри с пълна сила и демонстрира гения на своя непознат ДО МОМЕНТА строител и архитект.Източник на снимките и информация: Хеопсова Пирамида

Може би Математиката е способна да открие така търсения КЛЮЧ към необяснимите древни тайни?
Искам само да отбележа как е дефинирана мерната единица МЕТЪР в нашето съвремие – в ПРЯКА И ТОЧНА ВРЪЗКА със СКОРОСТТА НА СВЕТЛИНАТА за интервал от време! Което говори за комплексността и ДЪЛБОЧИНАТА на съвременната ни мерна единица и нейната дълбока същност.В интериора на Голямата Пирамида e умело СКРИТ нашия Супер Готин Приятел – Популярния Триъгълник 3:4:5 !

Уникален и илюстриращ прекрасно Питагоровата Теорема – в един правоъгълен триъгълник сборът от квадратите на катетите / страните между които е ъгълът от 90о / е равен на квадрата на хипотенузата  /отсрещната на катетите страна /.
a2 + b2 = c2 или в случая при нас е 32 + 42 = 52
( 3 x 3 ) + ( 4 x 4 ) = ( 5 x 5 )
9 + 16 = 25
Но КЪДЕ по – точно е скрит той? Само малко търпение!


А това е нашата Съвършена J Приятелка - Окръжност с радиус от 1 метър!

Припомняме си и начина за изчисляване на обиколка и лице на окръжност – две ОСНОВОПОЛАГАЩИ формули:
Обиколка / Периметър / = 2 х Пи х Радиус = 2 x π x R
Лице = Пи х Радиус х Радиус = π x R2
Eха, тази окръжност наистина е интересна – обиколката й се равнява на 2π метра / 2 х 3,1416 метра = 6.2832 метра /, а лицето й е π кв.метра / 3.1416 метра2 /!
Тя не е скрита / в интериора на Голямата Пирамида няма открити окръжности /, но има своето място в историята заради радиуса си!

Неочакван Възел от Древни и Съвременни Мерни Единици

И така – нека направим следния правоъгълен 3:4:5 триъгълник – страните му да са съответно 3 Кубита / 3 х 0,5236 м /, 4 Кубита / 4 х 0,5236 м /,  и 5 Кубита / 5 х 0,5236 м /  – той има обиколка 12 Кубита и лице 6 квадратни Кубита.
И тогава настъпва Магията в Метри / Сантиметри /!Автоматично веднага забелязваме, че страната от 5 Кубита -  2,618 м представлява Фи2 в метри.

Веднага също, щом 3 Кубита са 1,5708 м, то 6 Кубита / 3,1416 м / са ТОЧНО Пи в метри и супер бързо стигаме до най – известната зависимост – Пи / Фи2 = 6 / 5 или както посочих преди малко 1.20 x φ2 = π или 6φ2 = 5π/ - идентични представяния!

Обиколката на нашия триъгълник е 12 Кубита – 6,2832 м – което е точно 2π метра / 2 х 3,1416 метра = 6.2832 метра / - АБСОЛЮТНО идентична стойност с обиколката на нашата Съвършена окръжност с радиус 1 метър – Супер СЪВПАДЕНИЕ и СЪОТНОШЕНИЕ на ВСИЧКИ СПОМЕНАТИ МЕРНИ ЕДИНИЦИ – ТЕ ВСИЧКИ участват в СБОРА на страните!

Лицето на нашия триъгълник е 1,64494176 кв.метра – това е ТОЧНО стойността в метри на произведението на 1 Кубит с π = 0,5236 м х 3,1416 = 1,64494176 м.


Вписаната окръжност в този триъгълник има радиус 0,5236 м – един Кубит! Нейната обиколка е 3,28988 метра – 2 х 1 Кубит х 3,1416.

Описаната окръжност на този триъгълник има радиус 1,309 метра, което е ТОЧНО половината на Фи2 в метри!

А обиколката на тази описана окръжност е 8,2247088 м – ТОВА Е АБСОЛЮТНО ТОЧНОТО ПРОИЗВЕДЕНИЕ на Пи и Фи2 в метри – 3,1416 х 2,618 !

Ако продължим с откриването на съвпадения ще се отклоним много математически, а идеята е да привлека внимание ТОЧНО към този тип анализ и тази гледна точка!

Удивителното в цялата плетеница е колко ПЕРФЕКТНО пасва Кубита от 0,5236 метра към Фи2 и Пи и е преплетен с Метъра – все едно Кубитът е нормална мерна единица, която е изградена върху Фи2 и Пи с оглед съвременната метрична система!

Комбинациите и точността на тези закономерности са доста! Не можем да ги обхванем всички, а само да погледнем в тази насока и под този ъгъл към уникалните знания, закодирани в Зашеметяващата Структура - Голямата Пирамида в Гиза.

Оказва се, че чрез Египетския Кубит, Уникалния Правоъгълен 3:4:5 Триъгълник и Окръжности с произтичащи радиуси могат да бъдат обхванати съотношения и зависимости между ОСНОВНИТЕ ЗНАЧИМИ ЧИСЛА Пи и Фи на база метричната и съвременната десетична системи, които в момента използваме.

Явно Древните Египтяни и Неизвестните Строители на Пирамидите в Гиза в Египет са били супер напреднали в тази област – да не забравяме, че Питагор е живял доста време в Египет и е изучавал геометрията и астрономията на Египтяните и в нашия анализ, присъствието на Правоъгълния Триъгълник 3:4:5 на база Питагоровата Теорема изобщо не е случайно, разбира се.

Има и още един супер известен триъгълник – Кеплеровия Правоъгълен триъгълник, който също присъства в Древен Египет, за който ще стане дума след малко и във Втората Част на Моя анализ.

Скрити И Явни Геометрични Главоблъсканици

В Голямата Пирамида / Хеопсовата Пирамида / са закодирани и пресъздадени ДВАТА основни правоъгълни триъгълника, илюстриращи съвършенството на Питагоровата теорема.

ПЪРВИЯТ е вече разгледания по-горе и представен чрез страни със стойности в Кубити наш приятел. Според мен тези взаимовръзки са феноменални и не е възможно да бъдат подминати с лека ръка – никакви съвпадения не могат да обяснят геометричния и математически гений на строителите на пирамиди. ЕДИНСТВЕНИЯТ извод е, че нашата световна история е коренно различна от това, което сме учили и знаем и математиката ни дава това шокиращо предимство за да успеем да го докажем.

А КЪДЕ Е КОДИРАН този триъгълник – аз няколко пъти споменах това и мога да споделя, че тази информация ще срещнете за първи път САМО в тази статия и НИКОЙ не е публикувал подобна такава! 

Ако внимателно разгледате интериора на Голямата Пирамида, ще откриете т.нар. Камера на Царицата / The Queens Chamber /, в която се намира една уникална Ниша с неочаквана форма / The Niche /. Винаги съм подозирал, че нейните размери са нещо като скала за преобразуване на мерни единици и отношения, а ИМЕНHО там е тайно и умело скрит този наш Триъгълник. Само че НЯМА как да го видите, защото е бил унищожен при усърдното ровене за артефакти. Но аз ЩЕ ви го покажа със стрелки на долната картинка!

Източник на снимката вляво: http://www.ancient-wisdom.com/Ghizaarchitecture.htm
Източник на снимката вдясно: http://www.escottspencer.com/gypsy-waves-photos.htm

Правоъгълникът в основата на Нишата / вътре е нашия триъгълник 3:4:5 / изглежда така / вижте отново насочващите стрелки по-горе /:


Източник с данни от измервания http://www.ronaldbirdsall.com/gizeh/petrie/c7.html#43
Източник на снимката: http://www.escottspencer.com/gypsy-waves-photos.htm

Супер! Открихме го – перфектния, но ИНКОГНИТО присъстващ правоъгълен триъгълник 3:4:5 със страни в Кубити и преизчислени в метри! И НИКОЙ не се е сещал, че може да се крие на това място точно пред очите ни.  Всичко е въпрос на гледна точка! Ето и по – близък план на Нишата – древна демонстрация на прекрасна геометрия!

Източник на снимкатаhttp://www.solomonseries.com/freedownloads5.htm
Източник данни от измервания: http://www.ronaldbirdsall.com/gizeh/petrie/c7.html#43

Изключително вероятно е точно пред Нишата, на самия под на камерата, да е имало плоча, ОТЛИЧАВАЩА СЕ от останалия интериор по цвят или форма, която е провокирала любопитство и действия за откриване на неизвестни артефакти, съдържала е НЕДОСТИГНАЛА до нас информация или рисунка и е имала подобни размери като споменатите.

Най – интересното е, че човек, влязъл в Камерата на Царицата, ВЕДНАГА вижда точно предполагаемата, посочена преди малко, плоча или това, което е било на пода на камерата – тя се намира точно срещу входа на камерата! Друга любопитна подробност е, че ВЪТРЕ В САМАТА НИША също има изкопана доста голяма правоъгълна ДУПКА на височина около 85 сантиметра НАД пода, която в момента е прикрита с решетка, но явно и там е имало нещо, което да привлече любопитството – ПРЕДСТАВЕТЕ СИ да стоите в центъра на по – особена плоча в празно помещение, търсите пробив в археологическите находки в най – загадъчната постройка в света и отделно, пред очите Ви в самата Ниша има ОЩЕ една такава по – особена плоча! Резултатът е повече от очевиден – снимките по – горе го илюстрират с пълна сила, а и информация има в огромни количества в интернет, но НЕ съм срещал описан подобен сценарий – а съм сигурен в неговата правдоподобност и мисля, че е много близо до реалните събития. За пореден път човешкото любопитство и алчност възпрепятстват откриването на истината за реалната ни древна история! Естествено има и ДРУГ вариант – липсващите плочи да са били прибрани умишлено с цел неразкриване на кодираната загадка!

Вторият Известен триъгълник е Кеплеровия Правоъгълен Триъгълник – той изцяло е изграден на база Фи. 

Закодиран е в екстериора на Голямата Пирамида – в нейната триъгълна форма на напречното й сечение и ъгъл на наклона й - 51,83° - 51,84°  в десетичен вид според различни данни / около 51‘50‘‘ /.

Информация и снимка: Кеплеров Триъгълник

Какво ОЩЕ?

След НЕОЧАКВАНОТО откриване на закодирания първи разглеждан правоъгълен триъгълник 3:4:5, по-долу в моя анализ ще се спра по – конкретно на Кеплеровия Правоъгълен Триъгълник и някои ИНТЕРЕСНИ игри с числа и СУПЕР странни съвпадения с размерите на Земята, Луната и Слънцето / няма да има сложни формули, обещавам J /, които озадачават и водят след себе си НЕОЧАКВАНИ изводи за миналото и настоящето – просто не виждам от математическа гледна точка всичко да бъде обяснено със съвпадение – да, никакъв шанс – ТОВА НЕ Е СЪВПАДЕНИЕ, А ДРЕВНА ГЕНИАЛНОСТ НА НЕИЗВЕСТНА ИЗЧЕЗНАЛА ЦИВИЛИЗАЦИЯ В ПЪЛЕН РАЗМАХ!

Очаквайте тук ДОПЪЛНЕНИЕ! ...... през есента на 2018 година!


Владислав Лозанов ©2017

vpl2001@abv.bg

Коментари